Tájrendező és kertépítő mérnöki alapszak

Alapképzés

Utolsó frissítés: 2024 február 13.

Az EU-harmonizációnak megfelelően a 10 féléves tájépítészmérnök, illetve településmérnök szakok helyett lineáris, több lépcsős képzés indult. A hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak után lehetőség van a négy féléves Tájépítészmérnök (MSc, MA), illetve Településmérnök (MSc) mesterszakon a továbbtanulásra. A Tájépítészeti Doktori Iskola keretében hat féléves Ph.D. képzésen szerezhetnek doktori fokozatot a legrátermettebb hallgatók.

A tájrendező-kertépítő mérnökök a táj, a települési környezet, a zöldfelületek, a parkok és a kertek rendezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javításának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatainak ellátására alkalmasak, valamint képesek az ezekkel összefüggő műszaki hatósági, szakhatósági, települési önkormányzati munkakörök betöltésére, ill. tervezési jogosultsághoz nem kötött tervezői feladatok megoldására.

A tájrendező-kertépítő mérnökök az ország 3200 településén helyezkedhetnek el vállalatoknál, vállalkozásoknál, szakhatósági, önkormányzati szervezeteknél, illetve létesíthetnek vállalkozásokat a következő feladatok ellátására:

  • közterületek alakítása, közparkok, köz- és magánkertek, rekreációs területek, üdülési, idegenforgalmi és turisztikai intézmények és beruházások létesítése és üzemeltetése;
  • települések üzemeltetése, kommunális szolgáltatások üzemeltetése, zöldfelület-fenntartás és -gazdálkodás; települési értékvédelem;
  • tájgondozás és -védelem, tájrehabilitáció; kistérségek rendezésével, fejlesztésével kapcsolatos operatív mérnöki feladatok.

A tájrendező-kertépítő mérnökök felvételt nyerhetnek az MSc, MA szintű egyetemi képzésre.

Szakfelelős: dr. Valánszki István

A tájrendező és kertépítő mérnök alapképzési (BSc) szak szerkezete

A képzési idő 6+1 szemeszter, amelyből 1 félév gyakorlati képzés
Szakképzettség megnevezése:

  • Tájrendező-kertépítő mérnök

A képzés ökológiai, műszaki, építészeti, technológiai, humán, gazdasági, vállalkozási és szervezési ismerteket ad át.

Alapozó modulok:
Természettudományi, gazdasági és humán alapismeretek (Rajz, Ábrázoló geometria, Növénytan, Dendrológia, Környezettan, Közigazgatás és jog, Ökonómia, Kommunikáció,…)

Szakmai törzsanyag:
Mérnöki alapismeretek, Táj-, település- és kertépítészet történet, Építészet, Geodézia és tereprendezés, Kert- és szabadtér építés, Térinformatika (GIS és CAD), Természetvédelem, Tájrendezés, Környezetvédelem, Településépítészet és -rendezés, Település- és zöldfelület-gazdálkodás, Zöldfelületek növényvédelme, Út- és közműépítés …

Az 5. félévtől választható specializációk

•    Kertépítő specializáció
•    Tájrendező specializáció
•    Településüzemeltető specializáció

Az alapszakra épülő mesterképzés és a tehetséggondozás

Az alapszakra legalább három mesterszak építhető:

  • ​Tájépítész mérnöki mesterképzési szak (MSc)
  • Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MA) magyar és angol nyelven
  • Településmérnöki mesterképzési szak (MSc)

Választható specializációk leírása

Kertépítő specializáció

Utolsó frissítés: 2023 február 20.

Kertépítő specializáció
Specializációfelelős: Dr. Sárospataki Máté egyetemi docens
Leírás: 

Kertépítő specializáció többek között az objektum (kert-, települési- és egyéb szabadtéri) szintű léptékhez igazodó, jellemzően M 1:1000-1:5 méretarányú tájépítészeti vizsgálati-, elemző- és problémafeltáró módszerekkel foglalkozik. Másfelől a feltárt információk és kutatási eredmények szöveges és erős vizuális-grafikai megjelenítéséhez nyújt megfelelő ismereteket. Harmadrészt a kertépítészeti kivitelezés részletkérdéseiben segít eligazodni és tapasztalatot szerezni.

Tájrendező specializáció

Utolsó frissítés: 2023 február 20.

Tájrendező specializáció
Specializációfelelős: Dr. Sallay Ágnes egyetemi tanár
Leírás: 

A szak Tájrendező specializációján első sorban a települések bel- és külterületeinek, valamint településcsoportok rendezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére készítjük fel hallgatóinkat. A képzés során hangsúlyosan szerepelnek a természetvédelmi területek menedzsmentjéhez, fenntartásához tartozó, továbbá élőhelytérképezési feladatok, valamint a tájvédelmi, tájrehabilitációs, vidékfejlesztési, turisztikai, környezetvédelmi és térinformatikai ismeretek elsajátítása.
Az oktatás során törekszünk arra, hogy a hallgatók „élő”, aktuális feladatok csoportos elvégzésével megtanulják, mind a megbízókkal való együttműködést, mind a csoportos munkát, amely ismeretekre végzett mérnökként alapvető szükségük lesz. Az oktatásban hangsúlyosan szerepel a terepi ismertek elsajátítása.
A specializáció oktatásában a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, valamint a Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék kiemelten vesz részt, a hallgatók a szakdolgozatukat a két tanszéken külön tárgycsoportokban (’B’ és ’C’), a tanszékek oktatóinak vezetésével készítik el.

Településüzemeltető specializáció

Utolsó frissítés: 2022 december 02.

Településüzemeltető specializáció
Specializációfelelős: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
Leírás: 

A településüzemeltető specializáció a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési (BSc) szak településtervezéssel, urbanisztikával, építészettel, települési zöldinfrastruktúrával foglalkozó specializációja.

A BSc képzés első éveinek erős „zöld szemléletére” alapozva a településüzemeltető specializáción célzottan az épített világra, az építészetre, urbanisztikára, várostervezésre helyezzük a hangsúlyt. A specializáción oktatott tárgyak javarészt a városi kontextus, építészet, kultúra és design, valamint a zöldfelület és a táj témaköreit ölelik fel, melyeket alapozó és műszaki ismeretek egészítenek ki.

A specializáción a legnagyobb kreditértékű tárgyak a városi kontextus témakörébe tartoznak. Az alapszak összes szakirányán tanulható – a településépítészet tárgy folytatásának tekinthető településrendezés órákon a településtervezés jogi aspektusaiba is betekintést nyerhetnek a hallgatók. A specializáción a térségi és települési vizsgálatok, településigazgatás és -gazdálkodás tárgyak mellett a szakdolgozatkészítés tárgyai is a városi kontextus témakörét ölelik fel a, melyhez sok kreatív munka, gyakorlati feladat is kapcsolódik.